ALKOHOL TESTER


Obchodní podmínky


Internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP
Čl. I
Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP jsou společnosti UTRAC spol. s.r.o., IČ: 49551078 , a UBS s.r.o., IČ: 25452207, (dále jen Prodávající).

Čl. II
Kupní smlouva

1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
8. U zboží začínajícím v názvu příznakem AKCE: je cena platná po dobu trvání této akce nebo do vyprodání zásob.

Čl. III
Kupní cena

1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, dobírkového poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
2. Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě.
3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.
4. U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
5. Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.ceskaposta.cz, www.ppl.cz nebo www.pkz.cz podle druhu přepravy.

Čl. IV
Způsob platby

1. Kupní cenu lze uhradit takto :
* v případě osobního odběru zboží v hotovosti (horní limit kupní ceny je dle kurzu ČNB v 15.000€)
* na dobírku
* bezhotovostní převod z účtu
* splátkovým prodejem
2. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího.
3. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
4. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.
6. Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 2116883369/0800 vedený u v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

Čl. V
Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.
Čl. VI
Dodací podmínky

1. Zboží je možno dodat takto :
* obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty
* obchodním balíkem doručeným prostřednictvím přepravní společnosti
* osobním odběrem
2. Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.
3. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 3 pracovních dnů.
4. Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.
5. U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklady.


Čl. VII
Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

1. Kupující
2. osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. VIII
Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Záruční list bude Kupujícímu vyplněn v případě reklamace a to tak, že datum předání zboží bude v záručním listu uveden jako datum prodeje.
Čl. IX
Kontaktní centrum

Kontaktní centrum prodávajícího je :

BRAND UNITRADE GROUP
Smetanovo nábřeží 1088/1
tel: +420 722932084
(obchodní oddělení v provozu v pracovní dny od 10:00 do 19:00)
tel: +420 474557258,
e-mail: info@unitrade.cz (lhůta na vyřízení je v pracovní dny 48 hodin ode dne doručení)
web: http://www.alkohol-tester.unitrade.cz
IČ: 495 510 78
číslo účtu: 4925055001/5500(plaťte až na základě námi zaslané zálohové faktury)
Čl. X
Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.
Čl. XII
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, Kupující ztrácí nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
2. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna v systému elektronického obchodu BRAND UNITRADE GROUP, pokud objednávka nebyla v této lhůtě Prodávajícím potvrzena.
3. V případě, že již bude kupní cena zboží uhrazena, je Prodávající oprávněn náklady na objednávky Kupujícímu jednostranně započíst.
4. Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.


ALKOHOL TESTER | UNITRADE

Lhůta dodání zboží je obvykle 4 pracovní dny, posíláme-li zboží na dobírku poštou.(PSČ zadávejte bez mezery)


Doprava po celé ČR je zdarma.

Doba dodání zboží je max. 4 pracovní dny.

Doprava na Slovensko je 100,-Kč

Alkohol Tester | Alcohol Tester| Alkohol Tester on Line | Alkotest

Alkohol tester muže být používán v aktivním nebo pasivním režimu: Aktivní režim se používá při měření alkoholu v dechu pomocí náustku nasazeným na alkohol tester. Pasivní režim se používá při měření alkoholu v dechu bez náustku. Měření je velmi rychlé, výsledky tohoto měření udává alkohol tester na dobře čitelném displeji, který zobrazuje výsledky s přesností na jednu tisícinu promile.

Alkohol Tester | Alcohol Tester| Alkohol Tester on Line | Alkotest

Alkoholtestery s elektrochemickým senzorem

Tyto nesrovnatelně přesnější a spolehlivější přístroje jsou technicky podstatně náročnější a tomu samozřejmě odpovídá i jejich cena. Nicméně protože kontrola alkoholu se provádí většinou z důvodů nezanedbatelných rizik nejen materiálních, ale především zdravotních a často přímo ohrožujících životy lidí, je třeba vždy zvážit, zda šetření právě zde je úspora na správném místě. Budoucnost měření alkoholu v dechu ostatně rozhodně patří právě tomuto principu měření. Vynikajícím výrobkem v této skupině alkoholtesterů, a to i příznivou cenovou relací, jsou přístroje Alkohit®, které jsou používaný italskou policii a navíc nepotřebuji kalibraci, protože se kalibruji samí. Dobrou volbou pro uživatele, kteří nechtějí nic slevit z přesnosti a spolehlivosti, je taky nový typ digitálního alkoholtesteru s elektrochemickým čidlem Alkohit® X10. Tento přístroj je vybaven kvalitním elektrochemickým senzorem a zajišťuje tak přesná, opakovatelná a spolehlivá měření, srovnatelná s profesionálními alkohol testery nejvyšší kategorie, avšak v cenové relaci zlomku ceny těchto přístrojů. Svými vlastnostmi jsou vynikajícím výrobkem v této skupině alkoholtesterů, a to i příznivou cenovou relací, jsou přístroje Alkohit AH 69 předurčené zejména pro firemní použití pro kontrolu zaměstnanců a rovněž pro náročnější soukromé uživatele, kteří se potřebují spolehnout na výsledek testu s jistotou, kterou levné alkoholtestery s polovodičovým senzorem prostě poskytnout nemohou.

Alkohol Tester | Alcohol Tester| Alkohol Tester on Line | Alkotest


© Alex-Elektro.cz (2007) ¤ Všechna práva vyhrazena.

Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz Elektroworld-Aukce.cz